تهمینه سلطانی

بازدید: 21

تهیمنه سلطانی

مهندس کشاورزی - کارشناس ارشد حشره شناسی

سلطانی، روحیه صبور و پرانرژی دارد. تحقیق می کند و می نویسد و خلق می کند.

نظرات