مرضیه سلطانی

بازدید: 17

مرضیه سلطانی

کارشناس علوم آزمایشگاهی 

فعالیت در شبکه های اجتماعی اینترنتی، علاوه بر داشتن مهارت به روحیه و علاقه شخص نیز بستگی دارد.

خانم سلطانی، روحیه ای مثبت گرا، اهل مطالعه و فعال است. معمولا هر کاری به ایشان واگذار کنیم، به بهترین شکل آن را اجرا می کند.

شبکه های اجتماعی برخی از مشتریان دنابیز و مدیریت سایتهای آنها توسط ایشان مدیریت می شود.

طراحی تقویم محتوی و اجرای آن مسئولیت روزانه ایشان است.

نظرات